Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
magicautumn
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline vialoveinadream loveinadream
magicautumn
magicautumn
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
magicautumn
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
magicautumn
3315 717c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajessamine jessamine
1394 0b15
Reposted fromtwice twice viaankaottak94 ankaottak94
magicautumn
5548 13c5
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
magicautumn
6133 b857
Reposted fromspring-flow spring-flow viafeminine feminine
magicautumn
2927 1e96 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
magicautumn
magicautumn
magicautumn
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
magicautumn
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
magicautumn
3315 717c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajessamine jessamine
1394 0b15
Reposted fromtwice twice viaankaottak94 ankaottak94
magicautumn
5548 13c5
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
magicautumn
6133 b857
Reposted fromspring-flow spring-flow viafeminine feminine
magicautumn
2927 1e96 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl