Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
magicautumn
7025 df78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadotty dotty
magicautumn
3710 7be0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
magicautumn
7111 1b4e
7357 5958
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialentilka lentilka
magicautumn
8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
magicautumn
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viakrainakredek krainakredek
magicautumn
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasalami salami
magicautumn
8423 73ce
Reposted fromiamstrong iamstrong viairrespective irrespective
magicautumn
2218 b9d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
magicautumn
3237 aeee
Reposted frommartynkowa martynkowa viadiedrunk diedrunk
magicautumn
3370 6b7b 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasalami salami
magicautumn
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viagrungedelirium grungedelirium
magicautumn
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viakoloryzacja koloryzacja
magicautumn
5463 7e9b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viakoloryzacja koloryzacja
magicautumn
Reposted fromshakeme shakeme viasalami salami
magicautumn
4460 4bb2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
magicautumn
1341 29c8
magicautumn
5449 0122
Reposted fromcalifornia-love california-love viahayya hayya
magicautumn
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viakrainakredek krainakredek
magicautumn
5722 a2d0 500
Les Amoureux | Émile Friant | 1888
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl